พลิกโฉมไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ 13

พลิกโฉมไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ 13

มติ ครม.เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พลิกโฉมประเทศไทย แนวทางพัฒนาในอีก 5 ปี พ.ศ.2566-2570…

นางสาวไตรสุรี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมมติคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่จะนำมาใช้ระหว่างพ.ศ. 2566-2570 พร้อมมอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. นำเสนอร่างแผนพัฒนาฉบับฯที่ 13 ต่อรัฐสภา เพื่อทราบก่อนเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้ใช้แผนฉบับที่ 13 ต่อไป

สำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 13 ถือเป็นแผนระดับชาติ รองจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่แปลงยุทธศาสตร์ชาติให้นำไปสู่ทิศทางและการปฏิบัติ ได้จริง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประะทศในระยะเวลาภายใน 5 ปี มุ่งพลิกโฉมประเทศไทย โดยมี 13 หมุดหมาย (milestone) 4 มิติ ภายใต้องค์ประกอบที่ต้องดำเนินการ ทั้งด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

  1. มิติภาคการผลิต การบริการ
  2. มิติโอกาสและความเสมอภาพทางเศรษฐกิจ
  3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. มิติปัจจัยการผลักดันพลิกโฉมประเทศ
error: Content is protected !!