จัดงบกว่า 8 พันล้านช่วยเงินคนแก่ ครม.อนุมัติจ่ายเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ 6 เดือน (เม.ย. – ก.ย.) ช่วยผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน…
.
คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุ ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพ (เงินคนแก่) ในปีงบประมาณ 2565 เฉลี่ยรายละ 100 – 200 บาท ตามช่วงอายุ จำนวน 10,896,444 ล้านคน วงเงินรวม 8,348.16 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
การเพิ่มจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ
  • อายุ 60 – 69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน รวมเป็น 700 บ./เดือน
  • อายุ 70 – 79 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บ./เดือน รวมเป็น 850 บ./เดือน
  • อายุ 80 – 89 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน รวมเป็น 1,000 บ./เดือน
  • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250บ./เดือน
ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม.มอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุต่อไป
ส่วนกรณีผู้สูงอายุที่ถูกระงับสิทธิ เนื่องจากได้รับสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อน จากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ปรับเพิ่มด้วย โดยจะได้รับเมื่อมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ)
error: Content is protected !!