สรุปเวลา เปิด-ปิด สถานบริการ เกือบยันสว่าง!!

สรุปเวลา เปิด-ปิด สถานบริการ เกือบยันสว่าง!!

ขยายเวลาเปิดปิด สถานบริการ ถึง 04.00 น. กระตุ้นเศรษฐกิจ รับฤดูกาลท่องเที่ยว เทศกาลปีใหม่ ลุยอนุญาตขอเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่ม…

หลังคณะรัฐมนตรีไฟเขียว ไปเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเกี่ยวกับแนวทาง การขยายเวลาการเปิดสถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวในบางพื้นที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว และการใช้จ่ายในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season)

สรุป เวลา เปิด-ปิด สถานบริการ

โดยในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้ข้อสรุปเบื้องต้น เกี่ยวกับการขยายเวลาเปิดสถานบริการ ดังนี้…

1. ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์พื้นที่ท่องเที่ยว

2. เงื่อนไขที่ต้องดำเนินการในกรณีที่จะกำหนดเป็นเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ให้เปิดสถานบริการถึงเวลา 4.00 น. ได้

3. เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป ที่ทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพในภาคการท่องเที่ยว สามารถขอขยายระยะเวลาสถานบริการได้

4. หากพื้นที่ใดขออนุญาตเข้ามาและสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขตามกฎกระทรวง รมว.มหาดไทย จะออกประกาศกระทรวงให้เป็นรายพื้นที่ต่อไป

“การออกเป็นกฎกระทรวง เพื่อเป็นหลักการ เพื่อเป็นการไม่เลือกปฏิบัติว่า ภาครัฐไปอนุญาตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ให้ หากพื้นที่ใด จังหวัดใด มีความพร้อม และสามารถปฏิบัติได้ตามที่กฎกระทรวงกำหนด ก็ยื่นขอมาทางมหาดไทย และท่านรัฐมนตรีก็จะประกาศให้รายพื้นที่ตามความพร้อม ซึ่งจะสอดรับกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล ที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ไม่ได้เลือกช่วงเวลาหรือเลือกพื้นที่ ขณะเดียวกันก็สามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจตามมาจากการขยายเวลาเปิดสถานบริการได้” น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย ระบุ

ขั้นตอนเปิดสถานบริการ ยันตี 4

1. การยกร่างกฎกระทรวง ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ

2. ก่อนนำออกรับฟังความคิดเห็น

3. เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

4. รมว.มหาดไทยลงนามอีกครั้ง

5. ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ต่อไป.

error: Content is protected !!