ครมม.เคาะ! วันหยุดยาว 6 วันรวด

ครมม.เคาะ! วันหยุดยาว 6 วันรวด

เคาะ!! วันหยุดยาว 6 วันรวด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 กรกฎาคม มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอกำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่ม เป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2566

  • กรณีหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญ ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน
  • รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงแรงงานพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดให้วันดังกล่าวข้างต้น เป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
  • ทำให้มีวันหยุดราชการยาวต่อเนื่องตั้งแต่ 28 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2566 ทั้งสิ้น 6 วัน
  • หมายเหตุ ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม-ต้นเดือนสิงหาคม 2566 นี้ จะมีวันหยุดราชการหลายวัน และเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน เป็นการกระตุ้นการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว
  • ปี 2566 จะมีวันหยุดราชการรวมทั้งสิ้น 20 วัน
error: Content is protected !!