ตำรวจแห่งชาติ ปรับบทบาท รับยุคสมัย!!

ตำรวจแห่งชาติ ปรับบทบาท รับยุคสมัย!!

สำนักงานตำรวจแห่งชาติปรับองคาพยพ ‘วันตำรวจ’ ปี 2566 ปิดตำนาน 72 ปี ‘ตำรวจรถไฟ’ ปรับพื้นที่ต่างๆ ดูแลรับผิดชอบ – ยกเลิกผมขาว 3 ด้าน ไว้ยาวได้แฝงตัวปฏิบัติหน้าที่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดเป็นหน่วยงานแรกในช่วงเวลาที่ผ่านมา ถูกพูดถึงในบริบทต่างๆ และเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่หลายฝ่ายตั้งเป้าจะปฏิรูป เพื่อให้ตอบสนองต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 17 ตุลาคม ของทุกปี เป็น ‘วันตำรวจ’

ปรับ-ยุบ-กระชับ โครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

– พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนใหม่คนที่ 14 ที่เพิ่งมารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 กันยายน)

– ยุบเลิก “ตำรวจรถไฟ” มีผลวันนี้ (17 ตุลาคม 2566)

*“ตำรวจรถไฟ” จะยุติการปฏิบัติหน้าที่ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565  17 ตุลาคม 2566 หลังให้บริการมานานถึง 72 ปี “ตำรวจรถไฟ” ยุติการปฏิบัติหน้าที่ จะส่งผล…

  • ขอบเขตความรับผิดชอบ และการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของตำรวจรถไฟเดิม ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ จะอยู่ในความรับผิดชอบของ “กองบัญชาการตำรวจนครบาล” ในพื้นที่ของ สน. ต่างๆ
  • ขอบเขตความรับผิดชอบ และการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของตำรวจรถไฟเดิมในเขตภูมิภาค จะอยู่ในความรับผิดชอบของ “กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9” ในพื้นที่ของ สภ. ต่างๆ
  • กรณีเกิดการกระทำความผิดอาญาบนขบวนรถไฟ จะอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ของ สน./สภ. ในพื้นที่ต่างๆ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 มาตรา 19 แล้วแต่กรณี

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ ตำรวจไว้ผมยาวได้

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามในระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ. 2566 ระบุเหตุผลที่ประกาศใช้ เนื่องด้วยเห็นว่าเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 สาระสำคัญ อาทิ

– ข้าราชการตำรวจชายเมื่อแต่งเครื่องแบบให้ไว้ผมสั้น โดยผมด้านบนความยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ด้านข้างและด้านหลังความยาวไม่เกิน 1 เชนติเมตร

– สำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่งผู้บังคับการขึ้นไปกำหนด หรือที่ปฏิบัติหน้าที่การสืบสวนหรือการข่าวหรือการป้องกันปราบปรามยาเสพติด เมื่อแต่งเครื่องแบบอาจไว้ผมไม่เป็นไปตาม (ข้อ 4) โดยให้ไว้ผมรองทรงสูงได้

– ข้าราชการตำรวจทุกคนจะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดเมื่อแต่งเครื่องแบบต้องแต่งกายให้เรียบร้อย หลีกเสี่ยงการแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เช่น ยืนกอดอก ล้วงกระเป๋า ยืนพิง เท้าแขน เท้าเอว หรือนั่งไขห้าง เป็นต้น ตลอดจนไม่แสดงกิริยาวาจาใด ๆ ในลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน

“ฝากพี่น้องประชาชน เราจะทำให้ดีที่สุด ลดอาชญากรรม สร้างความเชื่อมั่น ให้ท่าน ในการป้องกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของท่าน  ส่วนผู้บังคับบัญชาจะดูแลท่านเป็นอย่างดี เพื่อให้ท่านได้ไปดูแลพี่น้องประชาชน” ผบ.ตร.กล่าวทิ้งท้าย

error: Content is protected !!