ผลิตแพทย์เพิ่ม 13,318 คน (ระยะ 2) วงเงิน 50,608 ล้านบาท แก้ปัญหาขาดแคลนหมอ และกระจายหมอไปยังพื้นที่ต่างๆ ขยายบริการสาธารณสุข ปูทาง Medical Hub…

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบการดำเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565 -2570 ภายใต้กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 50,608.40 ล้านบาท เพื่อผลิตแพทย์จำนวน 13,318 คน โดยผูกพันจนนักศึกษาแพทย์รุ่นสุดท้าย จบการศึกษาในปี 2576 ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง จากโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 1 ให้เกิดความต่อเนื่อง และแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ และการกระจายแพทย์ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนขยายศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมไทยเป็น Medical Hub เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและหารายได้ให้กับประเทศ

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 2 จะเน้นการพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการผลิต ตั้งเป้าหมายอัตราแพทย์ต่อประชากร ในภาพรวม 1:1,200 ภายในปีการศึกษา 2576…

error: Content is protected !!