เปิด 6 โรคเสี่ยง เมื่อเด็กอยู่บ้าน How To ช่วยดูแลสุขภาพบุตรหลาน

เปิด 6 โรคเสี่ยง เมื่อเด็กอยู่บ้าน How To ช่วยดูแลสุขภาพบุตรหลาน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห่วงเด็กในยุคออนไลน์ มีภาวะเครียด เนือยนิ่ง แนะผู้ปกครองดูแลใส่ใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมปลูกฝังสุขบัญญัติให้เป็นนิสัย สุขภาพกาย ใจ แข็งแรง…

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2565 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้เด็กมีการทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ด้วยการอยู่กับบ้าน ทำให้มีลักษณะเนือยนิ่ง เป็นการทำกิจกรรมที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกาย ใช้พลังงานในระดับต่ำ หรือการนั่งๆ นอนๆ ที่ไม่ได้นอนหลับ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น

6 โรคเสี่ยง เมื่อ “เด็ก” อยู่บ้านเป็นเวลานานๆ 

  • โรคหัวใจหลอดเลือด
  • โรคเบาหวาน
  • โรคอ้วนลงพุง
  • เสพติดสื่อ ติดโซเชียล และติดเกมส์ออนไลน์
  • ภาวะความเครียดจากการเรียนออนไลน์ 
  • การเพ่งสายตากับหน้าจอคอมพิวเตอร์ ส่งผลกระทบต่อโรคทางระบบสายตา ระบบประสาท และสมองของเด็ก

สิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก โดยยึดสุขบัญญัติในการเป็นเครื่องมือที่ผลักดันให้เด็กมีสุขภาพที่ดี ทั้งกายและใจ เช่น

How To ปรับพฤติกรรม เพื่อสุขภาพ “เด็ก” ที่ดีกว่า

  • หลีกเลี่ยงขนมหวาน ของหวาน ระหว่างมื้อ
  • พาออกกำลังกายเป็นประจำ
  • สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
  • ทำกิจกรรมที่เด็กชอบ เพื่อให้จิตใจร่าเริง แจ่มใส

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กในยุคออนไลน์ ผู้ปกครองสามารถสอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้โดยใช้สุขบัญญัติ เป็นรากฐานในการปลูกฝังนิสัยให้เด็กได้นำไปปฏิบัติใช้ให้มีสุขภาพร่างกายใจที่แข็งแรง ดังนี้

1) สุขบัญญัติข้อที่ 4 กินอาหารสุกสะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด โดยรับประทานอาหารให้ครบ หมู่ ผู้ปกครองสามารถจัดเตรียมอาหารพวกผลไม้ ธัญพืช แทนขนมขบเคี้ยว ขนมหวาน ที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมาได้                 

2สุขบัญญัติข้อที่ 6 สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น  การเรียนออนไลน์ การติดโซเชียล  ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการหากิจกรรมเสริมเพิ่มเติมในการชวนด็กๆ ทำกิจกรรมร่วมกันให้เด็กห่างไกลจากการเสพสื่อ ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เช่น การทำขนม ปลูกต้นไม้ ไปท่องเทียวเพื่อลดพฤติกรรมติดสื่อออนไลน์ และทำข้อตกลงร่วมกันในการใช้สื่อโซเชียลกำหนดว่าสามารถให้เล่นได้ช่วงเวลาใด

3สุขบัญญัติข้อที่ 8 ออกกําลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจําปี คนในครอบครัวชวนกันออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันหรือสัปดาห์ละ 3-5 วัน อย่างน้อยวันละ 30 นาที มีการเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ หรือทุกๆ 30 นาที หมุนไหล่หรือคอ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และการพักสายตาหลังจากเรียนออนไลน์ 

4) สุขบัญญัติข้อที่ 9  ทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ ส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมที่ตนเองชอบ เช่น เล่นดนตรี เล่นกีฬาเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้าน ผู้ปกครองพร้อมเปิดโอกาสให้เด็กสามารถระบายความเครียด ความในใจที่อยากบอกได้

ดังนั้น สุขบัญญัติจึงเป็นข้อกำหนดที่สำคัญที่ผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ปลูกฝังให้กับเด็กในการเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้นจึงควรปฏิบัติ สุขบัญญัติให้เป็นนิสัย สุขภาพกาย ใจ แข็งแรง

error: Content is protected !!