มติ ครม. ขยายเวลาลดภาษี เก็บร้อยละ 7 ต่ออีก 2 ปี

มติ ครม. ขยายเวลาลดภาษี เก็บร้อยละ 7 ต่ออีก 2 ปี

มติ ครม.ขยายเวลาการ ลดภาษี มูลค่าเพิ่ม โดยจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7 ต่ออีก 2 ปี ยืนยันไม่กระทบต่อการประมาณการณ์รายได้ปีงบ 2565 – 2566…

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เห็นชอบขยายระยะเวลาการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จะครบกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2564 ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยให้คงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณีที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาในการ ลดภาษี ครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อการประมาณการณ์รายได้ในปีงบประมาณ 2565 และ 2566 เนื่องจากการจัดทำงบประมาณในปีดังกล่าว ได้ใช้ข้อมูลฐานการคำนวณของการจัดเก็บอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร้อยละ 7.

 

 

 

error: Content is protected !!